STUDIE 1


Konsentrasjonen av virkestoffet pralletrin som legger seg på overflater

Hvor mye pralletrin blir igjen i miljøet?

I 2021 samarbeidet Thermacell med eksterne EcoSafe Natural Products Inc. om en studie der den gjennomsnittlige konsentrasjonen av den aktive ingrediensen pralletrin avsatt på nærliggende overflater ved bruk av Thermacell ble undersøkt. Eksperimentet ble utført i et miljø som simulerte utendørsforhold.

Er Thermacell trygt å bruke rundt mennesker og kjæledyr? Hva med miljøet?

«For å svare på disse viktige spørsmålene er det først nødvendig å finne ut hvor mye pralletrin som er igjen i miljøet etter bruk av Thermacell. De innhentede dataene kan brukes til å modellere effektene av bruk i ulike scenarier, for eksempel i nærheten av barn og kjæledyr. I dette første trinnet observerte vi at mengden pralletrin som er igjen i miljøet etter kontinuerlig bruk av Thermacell praktisk talt ikke kan påvises (mindre enn en milliarddel av et gram). Når det gjelder mengden stoff som er igjen i miljøet, fungerer Thermacell godt under risikogrensen. ”

– John Hainze, direktør for vitenskap og forskning, Thermacell Repellents, Inc

Slik ble testen gjennomført

Metode

En Thermacell MR300 ble plassert i midten et 4,5 diameter bredt testområde. Apparatet var aktivt i 4 timer. 36 innsamlingspunkter spredt utover 12 stativer, hvor hvert stativ hadde 3 innsamlingspunkter i forskjellige høyder. Hvert innsamlingspunkt var utstyrt med et målepapir, for å måle hvor mye Pralletrin som var igjen.

Forsøket ble utført i et kontrollert innendørs klima (20m x 14m x 5m), uten bevegelse i luften. Dette for å simulere «worst case scenario».

  1. Målepapir samlet det aktive stoffet avsatt i det berørte området.
  2. Pralletrinmatte:
   Vekt: 1,7 g
   Aktiv ingrediens: 0,185 g pralletrin (10,86 % w/w)
  3. Etter fire timer ble prøvene samlet inn og analysert.

Positive kontrollprøver:

10 målepapir med pralletrin ble forberedt for testen. Fem prøver ble lufttørket i ti minutter og fem i fire timer. Prøver ble analysert for å avdekke om det var betydelig tap av pralletrin under frakt og testing.
.

Negative kontrollprøver:

Det ble utarbeidet fem nullprøver (uten pralletrin) for testen, som ble eksponert for luft på teststedet i fire timer. Etter fire timer ble prøvene samlet og analysert for å avdekke om det hadde forekommet betydelig krysskontaminering under felttesting, frakt og analyse.

Resultater

Mengden som er igjen i miljøet er praktisk talt umulig å oppdage

I alle de 36 målingene var mengden som satte seg på overflatene praktisk talt så liten at vitenskapelig utstyr ikke kunne oppdage mengden. Mengden som legger seg på overflatene er mindre enn en milliarddel av et gram pr kvadtratcentimeter, det vil si mindre enn en milliarddel av vekten av en rosin.

Under felttesten sank vekten av pralletrinmatten med 0,35 g på fire timer. Mattene inneholdt et gjennomsnitt på 10,86 % pralletrin (målmengde; høyeste mengde var 11,40 %, laveste mengde var 10,32 %), så ca. 36 mg pralletrin ble frigjort under feltforsøket. Alle 36 feltprøver ble analysert for totalt pralletrininnhold. Resultatene er presentert i tabellen nedenfor.

Konsentrasjonen av pralletrin i alle feltprøver var lavere enn deteksjonsgrensen (LOD) og kvantifiserbar grense (LOQ) når analysemetodene beregnet for denne studien ble brukt.

Ved utvikling av en analytisk kjemimetode er det viktig å vite hvor følsom den er, dvs. hva som er den minste mengden virkestoff som kan påvises (deteksjonsgrense, LOD) og hva som er den minste mengden som kan måles (kvantifiserbar grense, LOQ). LOD og LOQ er kjemikaliespesifikke, dvs. spesifikke for hvert kjemikalie som studeres. Denne analysemetoden var basert på retningslinjene fra OECD og European Chemicals Agency ECHA.

 

Referanse:

Bradbury, S.G. (2021), Determination of ETOC Deposition in a Simulated Outdoor Environment from Thermacell Repellents Inc.’s Thermacell Anti Mosquito II, EcoSafe Natural Products Inc., #16-6782 Veyaness Road, Saanichton, BC V8M 2C2, Canada, Study number: ESN354-36B, March 31, 2021

STUDIE 2


Oppløsning av pralletrin i vann

Forståelse av konsekvensene ved feil bruk av Thermacell

Thermacell, sammen med en tredjepart, gjennomførte et studie der farene ved bruk av Thermacell for menneskers helse og miljøet ble undersøkt. Forskningen brukte scenarier som tilsvarer den reelle bruken av Thermacell, samt metodene til European Chemicals Agency (ECHA), og data innhentet fra en studie om konsentrasjonene av det aktive stoffet avsatt på overflater.

Hva skjer hvis en pralletrinmatte ved et uhell havner i vannet, eller blir liggende igjen på bakken?

«Vi anbefaler ikke å kaste Thermacell-matten i vannet, men hvis det skjer et uhell, er det ingen grunn til bekymring. Pralletrinet i Thermacell-matten løses dårlig opp i vann, noe som betyr at mengden av den aktive ingrediensen som lekker ut fra en matte i vannet, består risikovurderingen basert på ECHAs eksponeringsscenario. Siden vi vet hvordan pralletrin oppfører seg i vann, og den eneste måten virkestoffet kan komme på avveie er at matten blir våt, så er det en trygg antagelse at pralletrinutslippet ville vært svært lite og veldig lokalt.

– John Hainze, direktør for vitenskap og forskning, Thermacell Repellents, Inc.

Slik ble testen gjennomført

Metode

I forsøket ble det tatt vannprøver fra overflaten av en naturlig elv. Pralletrinmatter ble lagt i vannprøvene (stillestående) i syv dager. Det ble tatt prøver fra vannet med jevne mellomrom, for å måle mengden virkestoff som ble sluppet ut i vannet over tid.

Resultater

Konklusjon

Basert på våre beregninger kan det konkluderes at hvis matten havner i vannet eller på bakken, er det usannsynlig at det vil skade miljøet.

Hvis du ved et uhell mister refillmatten i et vann

Hvis Thermacell-matten ved et uhell skulle havne i vannet, basert på ECHAs risikovurdering basert på eksponeringsscenarioet, ville det ikke være grunn til bekymring.

Hvis refillmatten blir lagt igjen på bakken

Hvis Thermacell-matten ved et uhell skulle bli lagt igjen på bakken, basert på ECHAs risikovurdering basert på eksponeringsscenarioet, ville det ikke være grunn til bekymring.

En liten mengde pralletrin frigjøres gradvis over syv dager i vannet, hvor det brytes ned når det utsettes for sollys:

 • Pralletrin spaltes umiddelbart på overflaten i sterilt vann når det utsettes for sollys (halveringstid 13,6 timer)

Kilde: National Center for Biotechnology Information (2022). PubChem Annotation Record for Prallethrin, kilde: Hazardous Substances Data Bank (HSDB). Hentet 31. januar, 2022. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/source/hsdb/8169

Etter syv dager var pralletrininnholdet i de analyserte vannprøvene i gjennomsnitt 3,19 mg/l. Tabellen nedenfor viser resultatene, som tar hensyn til nedbrytning (f.eks. på grunn av fotolyse) og fortynning (f.eks. i en dam) når virkestoffet ved et uhell har lekket ut i miljøet.

Som tabellen viser var mengden pralletrin lekket ut i vannet mindre enn 1/2 av konsentrasjonen vurdert som ufarlig (PEC/PNEC-verdi).

Referanser:

Moate T.F. (2022), Residues of Prallethrin and d-Allethrin in Surface Water Exposed to Repellent Mat Products, Golden Pacific Laboratories, LLC (GPL), 4720 W. Jennifer Avenue, Suite 105, Fresno, California 93722, GPL Study Number: 221054, August 16, 2022

STUDIE 3


Modellering av effekten av Prallethrin på mennesker, kjæledyr og miljø i realistiske scenarie

I 2022 inngikk Thermacell et samarbeid med et tredjeparts konsulentfirma for å bruke avsetningsstudieresultater (Studie 1) i realistiske scenarier ved hjelp av modeller tilpasset European Chemical Agency (ECHA). ECHA har til formål å beskytte europeiske forbrukere og miljøet.

Er det trygt å bruke Thermacell-produkter utendørs i naturen med barn og kjæledyr?

«Ja. Ved å bruke data om mengden Prallethrin som er igjen etter bruk av våre produkter, har vi tilpasset eksisterende ECHA risikovurderingsmodeller for å vurdere langsiktig bruk på tvers av realistiske scenarier. Vår forskning har funnet ut at Thermacell er ideell for en rekke utendørs bruksområder for familier, inkludert barn, spedbarn og kjæledyr. I hvert scenario som testes, viser produktene våre akseptabel bruk i henhold til ECHA-standarder for risikovurdering.»

– Dr. John Hainze, visepresident for vitenskap og forskning ved Thermacell

Vurdering

Metode:

Tilpassede ECHA-modelleringsmetoder og avsetningsstudieresultater ble brukt til å simulere effekten av kort- og langsiktig bruk av Prallethrin i de tre virkelige scenariene, inkludert miljø, mennesker og kjæledyr.

 

Familie scenario

Flere scenarier er modellert for å vurdere risikoen for pralletrin-eksponering for mennesker og kjæledyr.

Camping scenario

Totalt ble 100 Thermacell-enheter brukt på en campingplass (10 mål) for å modellere virkningen av utvidet pralletrin-bruk i naturen.

Eksponeringsnivåer:

Evaluerte både enkel og gjentatt bruk av produkter i 4-timers intervaller over 91 dager.

Antatt 1 Thermacell per telt og 100 telt per campingplass (10 mål)

Fiske scenario

Totalt ble 14 Thermacell-enheter brukt til å modellere virkningen av utvidet pralletrin-bruk rundt en innsjø (333m i diameter).

Evaluerte både enkel og gjentatt bruk av produkter i 4-timers intervaller over 91 dager.

Antatt 20% enhetsbruk på tvers av 70 fiskere.

Resultater

Konklusjon:

Vitenskapelig gjennomgang ble utført av en europeisk tredjepart. Gjennomgangen var basert på ECHA risikovurderingsmodeller, og bekrefter at pralletrin innvirkning er under terskelen for bekymring for en rekke utendørs bruk, inkludert barn, spedbarn og kjæledyr.

Pralletrin bruk havner under terskelen for bekymring

Relatert til mennesker og kjæledyr, havner eksponeringsnivået fra Thermacell i bruk, under ECHA sine svært konservative akseptable eksponeringsgrenser. For miljøresultater er konsentrasjonen av pralletrin som slippes ut i det omkringliggende området ved bruk av Thermacell, under konsentrasjonen vurdert som ufarlig (PNEC).

Pralletrin oppløses rask og brytes ned når det slippes ut i miljøet:

 • Nedbrytes i atmosfæren (38 minutters halveringstid)
 • Brytes direkte ned når den utsettes for sollys (13,6 timers halveringstid i sterilt vann)
 • Brytes ned i jord med 2,9 dagers halveringstid

Kilde: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Prallethrin#section=InChI

Referanse:

Chan J. and Cloke D (2022) Human Health Exposure Assessment for Thermacell® Anti Mosquito II Containing Prallethrin (Etoc®), Exponent International Ltd The Lenz Hornbeam Business Park Harrogate HG2 8RE, UK, Document Number: 1502116.UK0 – 9757, 3rd February 2022

STUDIE 4


Hvordan Thermacell påvirker andre insekter enn mygg

I 2023 gjennomførte Thermacell en studie som undersøkte effekten av pralletrin frigjort fra Thermacell på andre insekter enn mygg. Målet var å få en bedre forståelse av effekten det aktive stoffet frigjort fra enheten har i bruksområdet til enheten. Eksperimentet undersøkte om andre insekter som kom til enheten døde i effektområdet.

Dreper Thermacell andre insekter enn mygg?

«Nei, studien undersøkte effekten av Thermacell under og rett etter bruk, og det var ingen forskjeller i insektdødelighet mellom områder utstyrt med apparatet og kontrollområder uten enheten.»

– John Hainze, direktør for vitenskap og forskning, Thermacell Repellents, Inc.

Slik ble testen gjennomført

Metode

Det ble satt opp fire testområder for forsøket, som besto av en hvit presenning og en CO2-produserende maskin (for å imitere menneskelig pust) plassert i midten. En påskrudd Thermacell med en matte som inneholder pralletrin ble plassert i to testområder. Dødeligheten til insektene ble målt med jevne mellomrom både under og etter bruk av enheten.

Lokasjon

Gainesville, Florida
(område med mye mygg)

Arter

Lokale insektarter utenom mygg

Varighet

Pralletrineksponering i 4-timers intervaller over 3 dager

Vurdering etter eksponering:

Dødeligheten av innsamlede insekter ble vurdert etter 0, 12 og 24 timer

Pralletrinmatte:

Vekt: 1,7 g

Aktiv ingrediens: 0,185 g (10,86% w/w)

Myggtiltrekkende maskin:

Maskin som skiller ut Co2 som imiterer menneskelig utånding (ca. 400-600 ml/min)

Presenning:

6×6 m

Samlet inn insekter innenfor testområdet

Kontrollområder:

Det ble etablert 2 kontrollområder uten Theramcell-apparater. Dette sikret at effekten av pralletrineksponeringen kunne bli vurdert nøyaktig

Verifiseringsenheter:

BG-Sentinel myggfangere ble plassert utenfor testområdene. Dette for å etablere hva myggomfanget som var i området.

Resultater

Konklusjon:

Studien konkluderte med at det ikke var noen signifikant forskjell i dødeligheten til andre insekter mellom beskyttelsesområdet dannet av Thermacell-enheter som bruker pralletrin og kontrollområdene.

Nesten like mange andre insekter ble samlet inn fra alle testområdene (p > 0,05): 2,00 insekter per dag fra presenningen til kontrollområdene og 1,00 insekter per dag fra presenningen til testområdene utstyrt med Thermacell-apparatet.

Dette indikerer at bruken av Thermacell ikke påvirker lokale populasjoner av de studerte insektene innenfor beskyttelsesområdet i betydelig grad.

Referanse:

McMillan, B. (2023), Impact of Thermacell Mosquito Repellent II (10.86% Prallethrin) on Naturally Occurring Arthropod Populations, Thermacell Repellents, Inc., 26 Crosby Drive, Bedford, MA, 01730, GLP Study Number: TRI-BIO-004, March 24, 2023